ਕਮੀਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਰੂਲਜ਼, 2006 (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)