ਬਾਲ ਦੁੱਧ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਛਾਤੀ (ਉਤਪਾਦਨ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਨਿਯਮ) ਨਿਯਮ 1993