ਪ੍ਰੀਨੈਟਲ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਕਨੀਕਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਸਟਰਿਊਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਿਸਯੂਜ਼) ਐਕਟ, 1994