ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, 2010 (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ)