ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ