20.9.2016 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ